Prohlášení o ochraně dat

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné upozornění

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek najdete v části "Poznámka k odpovědnému subjektu" v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje získány tak, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte dále také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky vyhodnoceno vaše chování při vyhledávání. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostingových společností. To může mimo jiné zahrnovat IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl.GDPR)) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích ONOOÚ EK, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Naši hostitelé budou zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a budou se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Používáme následující hosting(y):

ecotel communication ag Prinzenallee 11 - 40549 Düsseldorf

Zpracování zakázek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek (SoZZ). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Odpovědným správcem údajů pro tyto webové stránky je:

BRANOfilter CZ spol. s r.o. Poličská 444 539 01 Hlinsko Česká republika

Telefon: +49 (0) 9824 955-0 E-mail: info@branofilter.de

Odpovědný subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba ukládání

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v tomto případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a ONOOÚ, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 ONOOÚ. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a ONOOÚ. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisku zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 ONOOÚ EK. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění zákonné povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ. Kromě toho může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 ONOOÚ)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F ONOOÚ, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ONOOÚ). POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 ONOOÚ).

Právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají postižené subjekty právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na podání stížnosti je použitelné bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

- Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.

- Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

- Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.

- Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 ONOOÚ, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany. 

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách 

Soubory cookie 

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé datové pakety a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. 

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (Third-Party-Cookies). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb). 

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. 

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 ONOOÚ); souhlas lze kdykoli odvolat. 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a soubory cookie povolíte pouze v jednotlivých případech, vyloučíte přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivujete automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena. 

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas. 

Souhlas s Usercentrics 

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen "Usercentrics"). 

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje: 

- Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání vašeho souhlasu (souhlasů). 

- Vaše IP adresa 

- Informace o vašem prohlížeči 

- Informace o vašem koncovém zařízení 

- Čas vaší návštěvy webových stránek 

Společnost Usercentrics dále ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby mohla přiřadit souhlasy, které jste jí udělili, nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud neuplyne účel jejich uložení. Povinné zákonné uchovávací povinnosti zůstávají nedotčeny. 

Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c ONOOÚ. 

Kontaktní formulář 

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou u nás uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu. 

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ), pokud o něj bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena. 

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem 

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu. 

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b ONOOÚ, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ), pokud o něj bylo požádáno; souhlas lze kdykoli odvolat. 

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena. 

5. Sociální média

Facebook

Na těchto webových stránkách jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 ONOOÚ). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany Facebooku, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Text dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Za zabezpečení dat produktů Facebooku odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php. 

Instagram 

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. 

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Instagram. Instagram tak získává informace o vaší návštěvě těchto webových stránek. 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram. 

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti v sociálních médiích. 

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány Facebooku nebo Instagramu, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 ONOOÚ). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu, ke kterému dojde po předání, není součástí společné odpovědnosti. Naše společné závazky byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Text dohody je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje na Facebooku nebo Instagramu a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Za bezpečnost dat produktů Facebook a Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

LinkedIn 

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. 

Pokaždé, když je otevřena stránka tohoto webu obsahující prvky z LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tyto webové stránky pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu těchto webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn. 

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti v sociálních médiích. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de 

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama 

Google Tag Manager 

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou do něj integrovány. Google Tag Manager však ukládá vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech. 

Použití Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 ONOOÚ EK, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisku zařízení) ve smyslu ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Google Analytics 

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka prodlevy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny příslušnému koncovému zařízení uživatele. Přiřazení k ID uživatele se neprovede. 

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Prohlášení o ochraně dat

Anonymizace IP 

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa použitá v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je společností Google před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. 

Zásuvný modul Browser Plugin 

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku Browser-Plugin, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Zpracování zakázek 

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů. 

etracker 

Tyto webové stránky používají analytickou službu etracker. Poskytovatelem je společnost etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. 

Pomocí nástroje etracker můžeme analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek. Za tímto účelem společnost etracker shromažďuje mimo jiné vaši zkrácenou IP adresu, geografické informace (maximálně na úrovni města), soubory protokolů a další informace, které váš prohlížeč přenáší na náš webový server při vyvolání webové stránky. To nám umožňuje měřit interakce s webovými stránkami, jako je doba strávená na webu, konverze (např. registrace, objednávky), posouvání, kliknutí a zobrazení stránek návštěvníka webu. Tyto interakce jsou přiřazeny návštěvníkovi webových stránek po dobu aktuálního dne, aby mohly být rozpoznány při dalších návštěvách. Po skončení dne již není rozpoznávání návštěvníků možné. 

Bez vašeho souhlasu se ve vašem prohlížeči neukládají žádné soubory cookie a z paměti vašeho koncového zařízení se nečtou žádné informace. Používání tohoto analytického nástroje bez použití cookies je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Práva a základní svobody subjektů údajů jsou zachovány. IP adresa je během analýzy pomocí nástroje etracker co nejdříve anonymizována a rozpoznání návštěvníka je možné pouze po dobu trvání aktuálního dne. 

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Nástroj etracker můžete deaktivovat zde: 

Zpracování zakázek 

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek (SoZZ). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR (ONOOÚ). 

7. Zásuvné moduly Plugins a nástroje 

Písma Google (místní hosting) 

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná písma Google, která poskytuje společnost Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Připojení k serverům Google se neuskuteční. 

Další informace o písmech Google najdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Mapy Google 

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google, může společnost Google používat písma Google pro účely jednotného zobrazení písma. Když vyvoláte Mapy Google, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně. 

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ a § 25 odst. 1 ONOOÚ EK, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu ONOOÚ EK. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.